SCHICKIMICKI 2020

SCHICKIMICKI 2020

De SCHICKIMICKI ass zréck: mei grouss, mei geckeg, einfach besser. Ween do net matfeiert ass selwer Schold!

 
Nei Location: an der fonkelneier Hall O zu Uewerkuer (direkt hannert der Sportshal)
 
Neit Konzept: Eis verschiddene Sectiounen: Dammen, Futsal, Jugendkommissioun an Häerenekipp suerge fir d‘Iessen an d‘Gedrénks (special Drink op all Stand)
 
Dei bekannt Coverband Wallstreet rockt de Sall mat der beschter Musék fir jiddereen
 
Virverkaf 10€ (www.e-ticket.lu), Oweskeess 12€
 
+ Parkplaatzen en masse direkt nierft der Location, Garderobe, Tombola um Virverkaf, Gare CFL (arrêt Oberkorn) op 200m
 
Link SCHICKIMICKI
+++
 
SCHICKIMICKI is back: bigger, better, crazier.
 
New location: at the brand-new Hall O in Oberkorn
 
New concept: drinks and food are brought to you by our different sections: Womens team, Futsal, youth department, Veterans (special drink on every stand)
 
Well-known coverband Wallstreet provides the best tunes for everyone
 
Presale 10€ (www.e-ticket.lu), box office 12€
 
+ Parking in the immediate area, wardrobe, tombola on presale, railway station (Oberkorn) 200m away